logoCentrum Kultury i Wypoczynku
w Andrychowie

 

 

 

 

Andrychów, 13.07.2012r.

Ogłoszenie o wyniku przetargu Nr 232730-2012
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowe utrzymanie czystości w placówkach Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie”

Dyrektor Centrum Kultury i Wypoczynku Andrychowie działając zgodnie z art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2010r Nr 113, poz.759 z późn. zm.), informuje o:

I. WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Nazwa (firma) Wykonawcy: „AKROPOLISES” Sp. z o.o.

Siedziba i adres Wykonawcy: ul. 3 Maja 25, 43-300 Bielsko-Biała
Cena netto/brutto złożonej oferty:
Cena netto: 57.561,00          Cena brutto: 70.800,02

Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, przyznawanych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, spośród wszystkich ważnych ofert złożonych w niniejszym postępowaniu.

II. WYKONAWCACH, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY:
Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

1 F.H.U. „MC Perfekt”                     
ul. Sikorskiego 72
32-800 Brzesko

2. YAX-WLEKLIK                          
 Zakład Pracy Chronionej                 
ul. Wjazdowa 5
59-220 Legnica

3. Zakład Usług Gospodarczo-Socjalnych
„ANTEMA” Sp. z o.o.                     
Al. Jana Pawła II 8A                        
58-506 Jelenia Góra

4. „AKROPOLISES” Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 25                                     
43-300 Bielsko-Biała                        

5. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„INTERGOS” Sp. z o.o.                    
ul. Legionów 59A                              
43-300 Bielsko-Biała

6. Agencja Ochrony „LEGION”
Andrzej Odrobina                              
ul. Słowackiego 4B                            
34-120 Andrychów

7. ERA Sp. z o.o.                       
ul. Katowicka 16B                      
41-500 Chorzów

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Dokonano oceny sześciu ofert.
Kryterium oceny ofert jest cena: 100%
Ocena ofert została dokonana przez trzech członków Komisji Przetargowej.

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

 

Liczba punktów przyznana w ofercie
/kryterium cena – 100%/

2

YAX-WLEKLIK
Zakład Pracy Chronionej
ul. Wjazdowa 5
59-220 Legnica

 

294,51

3

Zakład Usług Gospodarczo-Socjalnych
„ANTEMA” Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 8A
58-506 Jelenia Góra

 

106,83

4

„AKROPOLISES” Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 25
43-300 Bielsko-Biała

 

300,00

5

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„INTERGOS” Sp. z o.o.
ul. Legionów 59A
43-300 Bielsko-Biała

 

250,17

6

Agencja Ochrony „LEGION”
Andrzej Odrobina
ul. Słowackiego 4B
34-120 Andrychów

 

294,39

7

ERA Sp. z o.o.
ul. Katowicka 16B
41-500 Chorzów

 

168,42

 

Dyrektor Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie
mgr Teresa Tomiak

 

Kliknij - pobierz plik do wydruku

 


 

 

Andrychów, 06.07.2012r.

Zapytania do przetargu nieograniczonego pn. Kompleksowe utrzymanie czystości w placówkach Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie
Nr ogłoszenia: 232730-2012; data zamieszczenia: 03.07.2012

 

UWAGA -
Zapytanie do przetargu nieograniczonego można również pobrać w formie do wydruku - tutaj

 

Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych  z późn. zmianami udzielamy odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ :

 1. Czy na obiektach znajdują się okna, które trzeba myć za pomocą wysięgnika lub metodą alpinistyczna?

Na obiektach znajdują się również okna które trzeba myć za pomocą wysięgnika.

 1. Jakie wymagane są środki czystości: papier toaletowy kolor, ( typ ręczników rolka czy Zz kolor ), mydła odświeżacze powietrza kostki zapachowe ?

Wymagany papier toaletowy – biały, mydła do podajników w płynie oraz odświeżacze powietrza.
Typy ręczników i papieru:

Lp.

Budynek

ilość toalet

podajnik rolka na ręczniki

podajnik na ręczniki listki

podajnik na papier mały

podajnik na papier duży

 

 

 

 

 

 

 

1

Dział Plastyczny CKiW

1

0

0

0

0

2

Kino BESKID

5

2

0

5

0

3

WDK Inwałd

2

2

0

4

0

4

WDK Zagórnik

4

0

0

4

0

5

WDK Sułkowice Łęg

2

2

0

4

0

6

Świetlica Rzyki

4

1

0

4

0

7

CKiW Krakowska 35

1

2

0

0

1

8

WDK Targanice

4

0

5

0

5

9

Świetlica S-ce Bolęcina

2

0

0

0

0

 

RAZEM

25

9

5

21

6

 

 1. Czy na wykonywanych obiektach wykonywana będzie polimeryzacja?

W budynkach CKiW nie będzie wykonywana polimeryzacja

 1. Czy obiekty wymienione w SIWZ mają tereny zewnętrzne, jak tak to prosimy o podanie dokładnego metraża?W przypadku terenu zewnętrznego należy pozbierać śmieci, a w zimie odśnieżyć wejście do budynku.

 1. Wykonanie usługi będzie odbywać się od poniedziałku do piątku, czy też przewidywane są prace w soboty i niedziele?

Wykonywane usługi w 80% będą odbywać się od poniedziałku do piątku a w razie konieczności z tygodniowym wyprzedzeniem CKiW zwróci się z prośbą o przesunięcie jednego  sprzątania na jeden  dzień weekendu tj. sobota, niedziela.

 1. Do której godziny pracownicy Wykonawcy mogą przebywać na obiekcie Zamawiającego?

Pracownicy Wykonawcy mogą przebywać od 8 do 15,30 w;

 • Dziale plastycznym CKiW- Budynek Kina Andrychów
 • Siedziba CKiW Andrychów, ul. Krakowska 35
 • Kino Beskid Andrychów

w pozostałych placówkach od godz. 10-18
Po uzgodnieniu z kierownikami placówek godziny te mogą ulec zmianie.

 1. Czy przy realizacji zadania są przewidziane osoby pełniące dyżur, jak tak to na ile godzin dziennie?

Nie przewiduje się osób pełniących dyżur.

 1. Czy Zamawiający na czas trwania umowy udostępni pomieszczenia gospodarczo-socjalne, w którym Wykonawca będzie zabezpieczał, a także składował sprzęt, materiały i środki niezbędne do wykonania przedmiotu umowy z dostępem do energii elektrycznej, wody i koszy na śmieci?

Zamawiający udostępni na czas trwania umowy pomieszczenie gospodarczo socjalne dla Wykonawcy.

 1. Prosimy o podanie dokładnej lokalizacji obiektów z podziałem miejscowości i adresu?

 

Lp.

 

Nazwa placówki lub działu

 

Miejscowość

 

Nazwa ulicy, kod pocztowy

1

Dział plastyczny CKiW- Budynek Kina

 

Andrychów

34-120Andrychów
ul .Krakowska132

2

Kino Beskid

 

Andrychów

34-120Andrychów
ul .Krakowska132

3

WDK Inwałd

 

Inwałd

ul. Miła 9
34-120 Andrychów

4

WDK Zagórnik

 

Zagórnik

ul. Szkolna 17
34-120 Andrychów

5

WDK Sułkowice Łęg

 

Sułkowice Łęg

ul. Beskidzka 124 A  
34-120 Andrychów

6

Świetlica Rzyki

 

Rzyki

Osiedle Młocki Dolne 72       
34-125 Sułkowice

7

CKiW Krakowska 35

 

Andrychów

ul. Krakowska 35
34-120 Andrychów

8

WDK Targanice

 

Targanice

ul. Floriańska 2
34-120 Andrychów

9

Świetlica Sułkowice Bolęcina

 

Bolęcina

ul. Racławicka 123                      34-125 Sułkowice

 

 1. Prosimy o sprecyzowanie zakresu czynności wymienionych w pk.t III ppkt1 SWZ tj. 6 dodatkowych sprzątań na zlecenie CKiW

Zamawiający poprzez 6 dodatkowych sprzątań uważa sześciokrotne sprzątanie każdej z placówek i działów do wykorzystania w ciągu całego roku.

 1. Prosimy o doprecyzowanie nazwy środka do olejowania parkietu  i podanie dokładnej powierzchni parkietu.

Środki do mycia i konserwacji – około 1l. -100 m2:

 • Pall Clean (Pallmon)
 • Pall Oil Magic Care

Środki do renowacji parkietu – około 1l. - 50 m2:

 • Pall Clean Strong
 • Pall Magic Oil Zk Natural


 1. Czy powierzchnia okien podana jest jednostronnie czy dwustronnie?

 

Poniżej przedstawiamy jednostronnie powierzchnie okien do mycia w m2:

 

Budynek

Powierzchnia okien

 

 

 do mycia w m2

1

Dział Plastyczny CKiW – Budynek Kina

65,00

2

Kino BESKID

20,00

3

WDK Inwałd

126,28

4

WDK Zagórnik

150,00

5

WDK Sułkowice Łęg

143,00

6

Świetlica Rzyki

221,00

7

CKiW Krakowska 35

140,00

8

WDK Targanice

383,00

9

Świetlica Sułkowice Bolęcina

118,00

 

RAZEM

1 366,28

 

Dyrektor Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie
mgr Teresa Tomiak

 


 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.kultura.andrychow.eu

 

Andrychów: Kompleksowe utrzymanie czystości w placówkach Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie
Numer ogłoszenia: 232730 - 2012; data zamieszczenia: 03.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie , ul. Krakowska 35, 34-120 Andrychów, woj. małopolskie, tel. 33 8753945, faks 33 8753945.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kultura.andrychow.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Komunalna Instytucja Kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe utrzymanie czystości w placówkach Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie czystości w placówkach Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie zgodnie z tabelą: 1.Dział Plastyczny CKiW - Budynek Kina powierzchnia łączna 58,50 m2 w tym: pow.drewniana 44,50m2;płytki,lastriko 14,00m2;ilość toalet 1szt. 2. Kino BESKID powierzchnia łączna 480,00 m2 w tym: płytki,lastriko 462,00 m2; wykładzina dywanowa 18,00 m2; ilość toalet 5szt. 3. WDK Inwałd powierzchnia łączna 384,25 m2 w tym: pow. drewniana 215,00 m2; płytki,lastriko 131,27 m2; linoleum 20,70 m2; wykładzina dywanowa 17,28 m2, ilość toalet 2szt. 4. WDK Zagórnik powierzchnia łączna 435,00 m2 w tym: pow. drewniana 280,00 m2; płytki, lastriko 155,00m2; ilość toalet 4szt. 5. WDK Sułkowice-Łęg powierzchnia łączna 659,08m2 w tym: pow. drewniana 200,12m2; płytki, lastriko 375,79 m2; linoleum 83,17 m2; ilość toalet 2szt. 6. Świetlica Rzyki powierzchnia łączna 350,00 m2 w tym:płytki, lastriko 98,00 m2; linoleum 186,00 m2; wykładzina dywanowa 66,00 m2; ilość toalet 4szt. 7. CKiW Krakowska 35 powierzchnia łączna 179,14 m2 w tym: płytki, lastriko 44,00 m2; wykładzina dywanowa 135,14 m2, ilość toalet 1szt. 8. WDK Targanice powierzchnia łączna 536,00 m2 w tym:pow. drewniana 214,00 m2; płytki, lastriko 229,00 m2; linoleum 79,50 m2; wykładzina dywanowa 13,50 m2; ilość toalet 4szt. 9.Świetlica Sułkowice-Bolęcina powierzchnia łączna 270,00 m2 w tym: pow. drewniana 130,00 m2; płytki, lastriko 115,00 m2; linoleum 25,00 m2, ilość toalet 2szt. RAZEM:powierzchnia łączna 3 351,97 m2 w tym powierzchnia drewniana 1 083,62m2; płytki, lastriko 1 624,06m2; linoleum 394,37m2; wykładzina dywanowa 249,92m2; ilość toalet 25szt. Usługa sprzątania przy użyciu własnych narzędzi i środków czyszczących. Środki stosowane nie mogą pogorszyć stanu technicznego parkietu. 1.Utrzymanie czystości sal i gabinetów, sali kinowej: a. Czynności wykonywane trzy razy w tygodniu: - zamiatanie i mycie podłóg, - opróżnianie i wymiana worków w koszach na śmieci, - mycie parapetów, klamek i wyłączników, - mycie biurek i wskazanego sprzętu biurowego, - mycie stołów i krzeseł (według potrzeb). b. Czynności wykonywane raz na dwa tygodnie: - mycie drzwi, - przecieranie przeszkleń gablot, tablic informacyjnych i antyram, - wycieranie kurzy z szaf, półek i regałów, - usuwanie pajęczyn (wg potrzeb), c. Czynności wykonywane trzy razy w roku: - mycie okien (1.007,54 m²). d. Czynności wykonywane cztery razy w roku - olejowanie parkietów środkiem Pall Clean. e.Czynności wykonywane 2 razy w roku: - odkurzanie i mycie kaloryferów, - mycie osłon lamp. 2.Utrzymanie czystości sanitariatów: a.Czynności wykonywane trzy razy w tygodniu: - uzupełnianie papieru toaletowego (białego), ręczników oraz mydła, - mycie i dezynfekcja umywalek, baterii, muszli i pisuarów, - zamiatanie i mycie posadzek, podłóg, - mycie luster, - uzupełnianie kostek toaletowych, - opróżnianie koszy oraz wymiana worków na śmieci. b.Czynności wykonywane raz na 2 tygodnie: - mycie drzwi, - mycie lamperii, glazury na ścianach, rur, - mycie z zewnątrz dozowników na papier toaletowy, mydło i ręczniki papierowe. c.Czynności wykonywane 2 razy w roku: - mycie osłon lamp, - odkurzanie i mycie kaloryferów, kratek wentylacyjnych. 3.Utrzymanie czystości pomieszczeń ogólnych (klatki schodowe, korytarze, wejścia do budynku): a. Czynności wykonywane trzy razy w tygodniu: - zamiatanie, mycie podłóg, - wycieranie parapetów, przełączników światła, tabliczek informacji wizualnej, - opróżnianie koszy na śmieci i wymiana worków foliowych, - zmywanie na mokro schodów, podestów i poręczy. b.Czynności wykonywane raz na dwa tygodnie: - mycie lamperii i barierek, - mycie drzwi wejściowych, - usuwanie pajęczyn (według potrzeb). c.Czynności wykonywane dwa razy w roku: - odkurzanie i mycie kaloryferów, - mycie osłon lamp. W razie potrzeby 6 dodatkowych sprzątań na zlecenie CKiW..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.10.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - na formularzu wg wzoru jak w załączniku nr 1 do SIWZ
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - na formularzu wg wzoru jak w załączniku nr 1 do SIWZ, oraz złoży wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane prawidłowo (według wzoru - załącznik nr 5 do SIWZ).Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę porównywalną do przedmiotu zamówienia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - na formularzu wg wzoru jak w załączniku nr 1 do SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - na formularzu wp wzoru jak w załączniku nr 1 do SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - na formularzu wp wzoru jak w załączniku nr 1 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. formularz ofertowy (według wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ). 2. wzór umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) zaparafowany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dopuszcza się zmianę umowy w następujących przypadkach: -obniżenia stawki podatku od towarów i usług VAT w okresie obowiązywania umowy, -obniżenia cen rynkowych z zakresu świadczonych usług, -gdy wystąpi celowość wprowadzenia rozwiązań zamiennych dotyczących parametrów wykonania usługi. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kultura.andrychow.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie 34-120 Andrychów ul. Krakowska 35.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie 34-120 Andrychów ul. Krakowska 35 Sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zgodnie z art. 40 ust.6 pkt.3 ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 03.07.2012r.

 

Kliknij - pobierz dokumenty niezbędne do realizacji niniejszego ogłoszenia o zamówieniu - usługi

 

Dyrektor Centrum Kultury i Wypoczynku  
w Andrychowie
Teresa Tomiak

 


 

Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie
ul. Krakowska 35
34-120 Andrychów

Andrychów, 14.06.2012 r.

Unieważnienie III Przetargu

W dniu 14.06.2012 r. unieważniono III przetarg nieograniczony ofertowy (pisemny) ogłoszony w dniu 21.05.2012 przeprowadzany w celu wyłonienia Najemcy lokalu składającego się z pomieszczenia o powierzchni 101,41 m2 i pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 24 m2 położonego w budynku znajdującym się przy ulicy Krakowskiej 35 w Andrychowie - ustalenie miesięcznej stawki czynszowej za najem tego lokalu ponieważ nie została złożona żadna oferta.

p.o. DYREKTOR
Teresa Tomiak

 

 


 

 

Andrychów, 21.05.2012 r.

 III PRZETARG

Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie ogłasza III przetarg nieograniczony  ofertowy  w  celu  wyłonienia  najemcy  lokalu składającego się z pomieszczenia o powierzchni 101,41 m2 i pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 24 m2 położonego w budynku znajdującym się przy ulicy Krakowskiej 35 w Andrychowie - ustalenie miesięcznej stawki czynszowej za najem tego lokalu.

Lokal jest przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej (obecnie dostosowany do działalności gastronomicznej), jest wyposażony w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną i w.c, oraz piec CO.

Stawka wywoławcza wynosi brutto 1.700,00 zł ( z podatkiem VAT)

Przyjęty czynsz najmu lokalu płatny będzie z góry do 20 każdego miesiąca i
i podwyższany co roku przy zastosowaniu wskaźnika inflacji w roku poprzednim.
Oprócz czynszu najmu, Najemca wyłoniony w przetargu zobowiązany będzie ponosić opłaty z tytułu korzystania z energii elektrycznej, zużycia wody i odprowadzania ścieków, ogrzewania (zakup opału) oraz wywozu nieczystości.

W okresie letnim (od 1 czerwca do 30 września) istnieje możliwość korzystania  z ogródka położonego obok wynajmowanego lokalu za dodatkową odpłatnością 400,00 zł brutto za miesiąc.
Istnieje możliwość zakupu ruchomości stanowiących wyposażenie lokalu od poprzedniego Najemcy za cenę z nim uzgodnioną.

Ewentualna adaptacja lokalu dla potrzeb przyszłego Najemcy obciąża wyłonionego z przetargu użytkownika, po ustaleniu zakresu robót i akceptacji tych prac przez właściciela obiektu.
Umowa najmu z wyłonionym w drodze przetargu Najemcą zawarta zostanie na czas nieokreślony z zastosowaniem wzorca, z którym należy zapoznać się w Sekretariacie Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie.

Lokal można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Dyrektorem Centrum Kultury i Wypoczynku pod nr tel. 033-875-39-45.
Pod wyżej podanym nr telefonu można również uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wynajmowanego lokalu.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest złożenie w terminie do dnia
14 czerwca 2012r. do godz. 1000 w sekretariacie Centrum Kultury
i Wypoczynku w Andrychowie przy ul. Krakowskiej 35 pisemnej oferty zawierającej:

 1. datę sporządzenia oferty,
 2. nazwę, siedzibę i dokładny adres oraz wszelkie inne dane identyfikujące Oferenta (NIP, REGON, numer wpisu do KRS bądź ewidencji działalności gospodarczej lub innych rejestrów),
 3. proponowaną wysokość czynszu najmu, nie niższą niż stawka wywoławcza,
 4. proponowany sposób wykorzystania lokalu
 5. oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i ze szczegółowymi warunkami umowy zawartymi we wzorcu, o którym mowa powyżej, oraz  o ich akceptacji.

Wraz z ofertą należy złożyć:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, wykazujące prawidłowość reprezentacji Oferenta, a w przypadku działania Oferenta przez pełnomocnika – oryginał bądź notarialny odpis udzielonego pełnomocnictwa.  

2) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwej jednostki ZUS lub KRUS, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne bądź zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wszystkie wymagane dokumenty winny być złożone w zaklejonej kopercie
z napisem PRZETARG – Lokal przy ul. Krakowskiej 35   

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 500,00 złotych w kasie CKiW w Andrychowie do dnia 13.06.2012r. do godz.1500. Wadium wpłacone przez Uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet czynszu, pozostałym uczestnikom zostanie ono zwrócone gotówką w kasie CKiW w dniach od 15.06.2012 do 19.06.2012 w godzinach od 800 do 1500 lub przelewem na  wskazany w ofercie przez Uczestnika rachunek bankowy.

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się dnia 14 czerwca 2012r.
o  godzinie 1100 w budynku Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie,
ul. Krakowska 35.

Centrum zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty kierując się wysokością zaoferowanego czynszu najmu lokalu z uwzględnieniem wskazanego w ofercie sposobu wykorzystania lokalu, a także prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty i bez podania przyczyny.


p.o. DYREKTOR
Teresa Tomiak

Kliknij - wersja do wydruku

 


 

Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie
ul. Krakowska 35
34-120 Andrychów               
                                              

Andrychów, 11.05.2012r.

 

                                                                          
Unieważnienie II Przetargu

W dniu 11.05.2012 r. unieważniono II przetarg nieograniczony ofertowy (pisemny) ogłoszony w dniu 27.04.2012 przeprowadzany w celu wyłonienia Najemcy lokalu składającego się z pomieszczenia o powierzchni 101,41 m2 i pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 24 m2 położonego w budynku znajdującym się przy ulicy Krakowskiej 35 w Andrychowie - ustalenie miesięcznej stawki czynszowej za najem tego lokalu ponieważ nie została złożona żadna oferta.

 

p.o. DYREKTOR
Teresa Tomiak

 


 

Andrychów, 27.04.2012 r.

 II PRZETARG

Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie ogłasza przetarg nieograniczony  ofertowy  w  celu  wyłonienia  najemcy  lokalu składającego się z pomieszczenia o powierzchni 101,41 m2 i pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 24 m2 położonego w budynku znajdującym się przy ulicy Krakowskiej 35 w Andrychowie - ustalenie miesięcznej stawki czynszowej za najem tego lokalu.

Lokal jest przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej (obecnie dostosowany do działalności gastronomicznej), jest wyposażony w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną i w.c, oraz piec CO.

Stawka wywoławcza wynosi brutto 1.700,00 zł ( z podatkiem VAT)

Przyjęty czynsz najmu lokalu płatny będzie z góry do 20 każdego miesiąca i
i podwyższany co roku przy zastosowaniu wskaźnika inflacji w roku poprzednim.
Oprócz czynszu najmu, Najemca wyłoniony w przetargu zobowiązany będzie ponosić opłaty z tytułu korzystania z energii elektrycznej, zużycia wody i odprowadzania ścieków, ogrzewania (zakup opału) oraz wywozu nieczystości.

W okresie letnim (od 1 czerwca do 30 września) istnieje możliwość korzystania  z ogródka położonego obok wynajmowanego lokalu za dodatkową odpłatnością 400,00 zł brutto za miesiąc.
Istnieje możliwość zakupu ruchomości stanowiących wyposażenie lokalu od poprzedniego Najemcy za cenę z nim uzgodnioną.

Ewentualna adaptacja lokalu dla potrzeb przyszłego Najemcy obciąża wyłonionego z przetargu użytkownika, po ustaleniu zakresu robót i akceptacji tych prac przez właściciela obiektu.
Umowa najmu z wyłonionym w drodze przetargu Najemcą zawarta zostanie na czas nieokreślony z zastosowaniem wzorca, z którym należy zapoznać się w Sekretariacie Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie.

Lokal można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Dyrektorem Centrum Kultury i Wypoczynku pod nr tel. 033-875-39-45.
Pod wyżej podanym nr telefonu można również uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wynajmowanego lokalu.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest złożenie w terminie do dnia
11 maja 2012r. do godz. 1000 w sekretariacie Centrum Kultury
i Wypoczynku w Andrychowie przy ul. Krakowskiej 35 pisemnej oferty zawierającej:

 1. datę sporządzenia oferty,
 2. nazwę, siedzibę i dokładny adres oraz wszelkie inne dane identyfikujące Oferenta (NIP, REGON, numer wpisu do KRS bądź ewidencji działalności gospodarczej lub innych rejestrów),
 3. proponowaną wysokość czynszu najmu, nie niższą niż stawka wywoławcza,
 4. proponowany sposób wykorzystania lokalu
 5. oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i ze szczegółowymi warunkami umowy zawartymi we wzorcu, o którym mowa powyżej, oraz  o ich akceptacji.

Wraz z ofertą należy złożyć:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, wykazujące prawidłowość reprezentacji Oferenta, a w przypadku działania Oferenta przez pełnomocnika – oryginał bądź notarialny odpis udzielonego pełnomocnictwa.  

2) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwej jednostki ZUS lub KRUS, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne bądź zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wszystkie wymagane dokumenty winny być złożone w zaklejonej kopercie
z napisem PRZETARG – Lokal przy ul. Krakowskiej 35   

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 500,00 złotych w kasie CKiW w Andrychowie do dnia 10.05.2012r. do godz.1500. Wadium wpłacone przez Uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet czynszu, pozostałym uczestnikom zostanie ono zwrócone gotówką w kasie CKiW w dniach od 14.05.2012 do 18.05.2012 w godzinach od 800 do 1500 lub przelewem na  wskazany w ofercie przez Uczestnika rachunek bankowy.

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się dnia 11 maja 2012r.
o  godzinie 1100 w budynku Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie,
ul. Krakowska 35.

Centrum zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty kierując się wysokością zaoferowanego czynszu najmu lokalu z uwzględnieniem wskazanego w ofercie sposobu wykorzystania lokalu, a także prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty i bez podania przyczyny.


p.o. DYREKTOR
Teresa Tomiak

 

Kliknij - wersja do wydruku

 


 

Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie
ul. Krakowska 35
34-120 Andrychów               

Andrychów, 27.04.2012r.

 

                                                                          
Unieważnienie przetargu

W dniu 27.04.2012 r. unieważniono przetarg nieograniczony ofertowy (pisemny) ogłoszony w dniu 13.04.2012 przeprowadzany w celu wyłonienia Najemcy lokalu składającego się z pomieszczenia o powierzchni 101,41 m2 i pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 24 m2 położonego w budynku znajdującym się przy ulicy Krakowskiej 35 w Andrychowie - ustalenie miesięcznej stawki czynszowej za najem tego lokalu

ponieważ nie została złożona żadna oferta.

 

 

p.o. DYREKTOR
Teresa Tomiak

Kliknij - wersja do wydruku

 


 

Andrychów, 13.04.2012 r.

PRZETARG

Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie ogłasza przetarg nieograniczony  ofertowy  w  celu  wyłonienia  najemcy  lokalu składającego się z pomieszczenia o powierzchni 101,41 m2 i pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 24 m2 położonego w budynku znajdującym się przy ulicy Krakowskiej 35 w Andrychowie - ustalenie miesięcznej stawki czynszowej za najem tego lokalu.

Lokal jest przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej (obecnie dostosowany do działalności gastronomicznej), jest wyposażony w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną i w.c, oraz piec CO.

Stawka wywoławcza wynosi brutto 2.000,00 zł ( z podatkiem VAT)

Przyjęty czynsz najmu lokalu płatny będzie z góry do 20 każdego miesiąca i
i podwyższany co roku przy zastosowaniu wskaźnika inflacji w roku poprzednim.
Oprócz czynszu najmu, Najemca wyłoniony w przetargu zobowiązany będzie ponosić opłaty z tytułu korzystania z energii elektrycznej, zużycia wody i odprowadzania ścieków, ogrzewania (zakup opału) oraz wywozu nieczystości.

W okresie letnim (od 1 czerwca do 30 września) istnieje możliwość korzystania  z ogródka położonego obok wynajmowanego lokalu za dodatkową odpłatnością 400,00 zł brutto za miesiąc.
Istnieje możliwość zakupu ruchomości stanowiących wyposażenie lokalu od poprzedniego Najemcy za cenę z nim uzgodnioną.

Ewentualna adaptacja lokalu dla potrzeb przyszłego Najemcy obciąża wyłonionego z przetargu użytkownika, po ustaleniu zakresu robót i akceptacji tych prac przez właściciela obiektu.
Umowa najmu z wyłonionym w drodze przetargu Najemcą zawarta zostanie na czas nieokreślony z zastosowaniem wzorca, z którym należy zapoznać się w Sekretariacie Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie.

Lokal można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Dyrektorem Centrum Kultury i Wypoczynku pod nr tel. 033-875-39-45.
Pod wyżej podanym nr telefonu można również uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wynajmowanego lokalu.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest złożenie w terminie do dnia
27 kwietnia 2012r. do godz. 1000 w sekretariacie Centrum Kultury
i Wypoczynku w Andrychowie przy ul. Krakowskiej 35 pisemnej oferty zawierającej:

 1. datę sporządzenia oferty,
 2. nazwę, siedzibę i dokładny adres oraz wszelkie inne dane identyfikujące Oferenta (NIP, REGON, numer wpisu do KRS bądź ewidencji działalności gospodarczej lub innych rejestrów),
 3. proponowaną wysokość czynszu najmu, nie niższą niż stawka wywoławcza,
 4. proponowany sposób wykorzystania lokalu
 5. oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i ze szczegółowymi warunkami umowy zawartymi we wzorcu, o którym mowa powyżej, oraz  o ich akceptacji.

Wraz z ofertą należy złożyć:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, wykazujące prawidłowość reprezentacji Oferenta, a w przypadku działania Oferenta przez pełnomocnika – oryginał bądź notarialny odpis udzielonego pełnomocnictwa.  

2) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwej jednostki ZUS lub KRUS, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne bądź zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wszystkie wymagane dokumenty winny być złożone w zaklejonej kopercie
z napisem PRZETARG – Lokal przy ul. Krakowskiej 35   

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 500,00 złotych w kasie CKiW w Andrychowie do dnia 26.04.2012r. do godz.1500. Wadium wpłacone przez Uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet czynszu, pozostałym uczestnikom zostanie ono zwrócone gotówką w kasie CKiW w dniach od 30.04.2012 do 08.05.2012 w godzinach od 800 do 1500 lub przelewem na  wskazany w ofercie przez Uczestnika rachunek bankowy.

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się dnia 27 kwietnia 2012r.
o  godzinie 1100 w budynku Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, ul. Krakowska 35.

Centrum zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty kierując się wysokością zaoferowanego czynszu najmu lokalu z uwzględnieniem wskazanego w ofercie sposobu wykorzystania lokalu, a także prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty i bez podania przyczyny.

p.o. Dyrektor
mgr Teresa Tomiak

Przetarg - wersja do wydruku

 


 

CKiW/K/1162/2011  

Andrychów, 28.11.2011r.

Ogłoszenie o wyniku przetargu Nr 364962-2011

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Druk i dostawę miesięcznika Nowiny Andrychowskie w 2012 roku”.

Dyrektor Centrum Kultury i Wypoczynku Andrychowie działając zgodnie z art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2010r Nr 113, poz.759 z późn. zm.), informuje o:

I. WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Nazwa (firma) Wykonawcy: Drukarnia TOP DRUK Zelkowski Ryszard
Siedziba i adres Wykonawcy: 18-400 Łomża, ul. Nowogrodzka 151A

Cena netto/brutto złożonej oferty:

 

Nakład

2300

2400

2500

Ilość
Stron

Cena za  1 egzemplarz w zł
 ( do dwóch miejsc po przecinku)

 

Netto

Brutto

Netto

Brutto

Netto

Brutto

Offset środek

 

 

 

 

 

 

64 ilość stron

1,92

2,02

1,92

2,02

1,91

2,01

76 ilość stron

2,26

2,37

2,26

2,37

2,25

2,36

Kreda środek

 

 

 

 

 

 

64 ilość stron

2,10

2,21

2,09

2,19

2,08

2,18

76 ilość stron

2,48

2,60

2,47

2,59

2,46

2,58

 

Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, przyznawanych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, spośród wszystkich ważnych ofert złożonych w niniejszym postępowaniu.

II. WYKONAWCACH, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY:
Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:
1. Drukarnia STABIL
Katarzyna Szumilas i Marianna Kłosowska s.c.
31-410 Kraków, ul L.Nabielaka 16
2. OFFSETdruk I MEDIA Sp. Z o.o.
43-400 Cieszyn, ul. Frysztacka 48
3. Eurodruk-offset Sp. z o.o.
43-450 Ustroń, ul. Jelenica 77
4. „GRAFMAR” Sp. z o.o.
36-100Kolbuszowa Dolna, ul. Wiejska 43
5. TONDO Poligrafia Reklama
Zbigniew Kobuza
44-100 Gliwice, ul. Okrzei 14/1
6. K&K Reklama Poligrafia
31-444 Kraków, ul. Ostatnia 22/2
7. Drukarnia TOP DRUK Zelkowski Ryszard
18-400 Łomża, ul. Nowogrodzka 151A
8. Profesjadruk Sp. z o.o.
01-018 Warszawa, ul. Wolność 7 lok. H
9. DTL Sp. z o.o.
43-353 Porąbka, ul. Chmielna 5
10. Drukarnia ROMA-POL
Stefan Pałka
30-363 Kraków, ul. Rydlówka 5
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Dokonano oceny sześciu ofert.
Kryterium oceny ofert jest cena: 100%
Ocena ofert została dokonana przez trzech członków Komisji Przetargowej.

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy
/siedziba, adres firmy/

Liczba punktów przyznana ofercie
/kryterium cena – 100%/

1

Drukarnia STABIL
Katarzyna Szumilas i Marianna Kłosowska s.c.
31-410 Kraków, ul L.Nabielaka 16

3.083,70

4

„GRAFMAR” Sp. z o.o.
36-100Kolbuszowa Dolna, ul. Wiejska 43

2.482,80

5

TONDO Poligrafia Reklama
Zbigniew Kobuza
44-100 Gliwice, ul. Okrzei 14/1

2.778,75

7

Drukarnia TOP DRUK Zelkowski Ryszard
18-400 Łomża, ul. Nowogrodzka 151A

3.554,82

9

DTL Sp. z o.o.
43-353 Porąbka, ul. Chmielna 5

2.558,82

10

Drukarnia ROMA-POL
Stefan Pałka
30-363 Kraków, ul. Rydlówka 5

3.430,14

 

Dyrektor Centrum Kultury i Wypoczynku
w Andrychowie
mgr Zbigniew Matejko

 

           

 

 

 Zapytanie nr 1. Nr ogłoszenia: 364962 - 2011 : data zamieszczenia: 04.11.2011

W dniu 10.11.2011r. wpłynęło zapytanie o treści:

1. Czy Nowiny Andrychowskie mają nadany nr ISSN,
2. Czy są czasopismem specjalistycznym?

Odpowiedź na  Zapytanie nr 1 do przetargu nieograniczonego pn. Druk i dostawa miesięcznika Nowiny Andrychowskie w 2012 roku - kliknij - pobierz

 


 

Andrychów: Druk i dostawa miesięcznika Nowiny Andrychowskie w 2012 roku
Numer ogłoszenia: 364962 - 2011; data zamieszczenia: 04.11.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie , ul. Krakowska 35, 34-120 Andrychów, woj. małopolskie, tel. 033 8753945, faks 033 8753945.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kultura.andrychow.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Komunalna Instytucja Kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Druk i dostawa miesięcznika Nowiny Andrychowskie w 2012 roku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest druk i dostawa miesięcznika Nowiny Andrychowskie w 2012 roku w cyklu miesięcznym od stycznia do grudnia - 12 wydań. 1.Przedmiot zamówienia cechować się winien w szczególności następującymi parametrami: - format: A-4, jeden grzbiet, - okładka: 4/4 kolorów, papier okładki kredowy biały 130-135 gram, -objętość środka i podział stron czarno-białych i kolorowych: ogólna objętość 64-76, w tym 24-30 stron kolorowych - papier: biały offset 70 gram, ewentualnie kredowy 90 gram, - oprawa: szycie drutem dwukrotne na dwie zszywki, - nakład: 2300-2500 egzemplarzy w cyklu miesięcznym, - termin comiesięcznego wejścia do sprzedaży: pierwsza środa miesiąca (redakcja dostarcza materiał najpóźniej w poprzedzający piątek), - druk z plików PDF przekazywanych drogą elektroniczną, - realizacja z materiałów Wykonawcy, - wykonanie każdego numeru w czasie nie dłuższym niż 4 dni od daty przekazania plików PDF, - dostarczenie w 4-tym dniu wykonanego nakładu (paczki po 30 egz.) do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 2.Zamawiający określi objętość każdego numeru miesięcznika oraz szczegółowe parametry wydania drogą elektroniczną równocześnie z przesłaniem pliku PDF..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.30.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wdium
III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - na formularzu wg wzoru jak w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - na formularzu wg wzoru jak w załączniku nr 1 do SIWZ, oraz złoży wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane prawidłowo (według wzoru - załącznik nr 5 do SIWZ).Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę porównywalną do przedmiotu zamówienia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - na formularzu wg wzoru jak w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - na formularzu wg wzoru jak w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - na formularzu wg wzoru jak w załączniku nr 1 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. formularz ofertowy (według wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ). 2. wzór umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) zaparafowany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dopuszcza się zmianę umowy w następujących przypadkach: - obniżenia stawki podatku od towarów i usług VAT w okresie obowiązywania umowy, - obniżenia cen rynkowych z zakresu świadczonych usług, - gdy wystąpi celowość wprowadzenia rozwiązań zamiennych dotyczących parametrów wykonania usługi. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kultura.andrychow.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie 34-120 Andrychów, ul.Krakowska 35.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie 34-120 Andrychów, ul.Krakowska 35 sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zgodnie z art. 40 ust. 6 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 04.11.2011r.

 

UWAGA - Tutaj znajdują się do pobrania niezbędne dokumenty do realizacji powyższego zamówienia

 

Dyrektor CKiW w Andrychowie
Zbigniew Matejko

 


 

 

Andrychów, 26.09.2011r.

                                                                          
Unieważnienie przetargu

W dniu 26.09.2011r. unieważniono przetarg nieograniczony ofertowy (pisemny) przeprowadzany w celu wyłonienia Najemcy i ustalenia miesięcznej stawki czynszowej za najem lokalu znajdującego się w Klubie „Pod Basztą” w Andrychowie, ul. Krakowska 69 ponieważ nie została złożona żadna oferta.

 

Dyrektor CKiW w Andrychowie
Zbigniew Matejko

Pobierz wersję do wydruku

 


 

Andrychów, dnia  12 wrzesień 2011r.

PRZETARG

Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie ogłasza przetarg nieograniczony  ofertowy  w  celu  wyłonienia  najemcy i ustalenia miesięcznej stawki czynszowej za najem lokalu znajdującego się w Klubie „Pod Basztą” w Andrychowie, ul. Krakowska 69. Lokal składa się z trzech pomieszczeń, korytarza oraz dwóch toalet o łącznej powierzchni 119 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną i przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie małej gastronomii.

Lokal może zostać przeznaczony przez Najemcę wyłonionego w drodze przetargu wyłącznie na cele związane z prowadzeniem kawiarni, klubokawiarni itp.

Stawka wywoławcza wynosi 1.500 zł + 23% VAT. Przyjęty czynsz najmu lokalu płatny będzie z góry do 20 każdego miesiąca
i podwyższany co roku przy zastosowaniu wskaźnika inflacji w roku poprzednim.

Oprócz czynszu najmu (powiększonego o podatek VAT), Najemca wyłoniony
w przetargu zobowiązany będzie ponosić opłaty z tytułu korzystania z energii elektrycznej, zużycia wody i wywozu nieczystości.

Adaptacja lokalu na cele zgodne z przeznaczeniem lokalu obciąża wyłonionego
w wyniku przetargu Najemcę, po ustaleniu zakresu robót i akceptacji tych prac przez CKiW. 

Umowa najmu z wyłonionym w drodze przetargu Najemcą zawarta zostanie na okres oznaczony 2 lat począwszy od dnia zawarcia umowy z możliwością przedłużenia na dalszy okres, z zastosowaniem wzorca, z którym należy zapoznać się w Sekretariacie Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie.

Równocześnie CKiW informuje o toczącym się postępowaniu o odzyskanie przez  Rodzinę Bobrowskich praw do budynku przy ul. Krakowskiej 69,
w którym mieści się lokal, w związku z czym należy liczyć się z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku najmu lokalu bez możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest złożenie w terminie do dnia
26 września 2011r. do godz. 900 w sekretariacie Centrum Kultury
i Wypoczynku w Andrychowie przy ul. Krakowskiej 35 pisemnej oferty zawierającej:

 1. datę sporządzenia oferty,
 2. nazwę, siedzibę i dokładny adres oraz wszelkie inne dane identyfikujące Oferenta (NIP, REGON, numer wpisu do KRS bądź ewidencji działalności gospodarczej lub innych rejestrów),
 3. proponowaną wysokość czynszu najmu, nie niższą niż stawka wywoławcza,
 4. proponowany sposób wykorzystania lokalu mieszczący się w ramach przeznaczenia określonego powyżej,
 5. oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i ze szczegółowymi warunkami umowy zawartymi we wzorcu, o którym mowa powyżej, oraz  o ich akceptacji.

Wraz z ofertą należy złożyć:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, wykazujące prawidłowość reprezentacji Oferenta, a w przypadku działania Oferenta przez pełnomocnika – oryginał bądź notarialny odpis udzielonego pełnomocnictwa.  

2) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwej jednostki ZUS lub KRUS, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne bądź zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wszystkie wymagane dokumenty winny być złożone w zaklejonej kopercie
z napisem PRZETARG - Klub Pod Basztą.    

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 500,00 złotych w kasie CKiW w Andrychowie lub na rachunek bankowy nr 
11 8110 0000 2001 0012 3350 0001 do dnia 23.09.2011r. do godziny 14 00.Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg, zalicza się na poczet czynszu, pozostałym Oferentom zostanie ono zwrócone w kasie CKiW w dniu 27.09.2011r.
w godzinach od 800 do 1500 lub na rachunek Oferenta.

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 26.09.2011r. o godz. 1000 w siedzibie Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, ul. Krakowska 35.

Centrum zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty kierując się wysokością zaoferowanego czynszu najmu lokalu i biorąc pod uwagę atrakcyjność proponowanego sposobu wykorzystania lokalu z punktu widzenia statutowych zadań Centrum, a także prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty i bez podania przyczyny.

Wszelkie informacje oraz ustalenie terminu oględzin lokalu można uzyskać od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 33/8753248  w godz. 15.00 do 21.00.
Osoba do kontaktu z Oferentami –  Jerzy Górka

 

Pobierz wersję do wydruku

Dyrektor CKiW w Andrychowie
mgr Zbigniew Matejko

 


 

 

 

Andrychów, 23.11.2010r.

Unieważnienie przetargu

W dniu 23.11.2010 r. unieważniono przetarg nieograniczony ofertowy (pisemny) przeprowadzany w celu wyłonienia Najemców dwóch lokali  użytkowych położonych na I piętrze w Kinie BESKID w Andrychowie przy ul. Krakowskiej 132 - ustalenie miesięcznej stawki czynszowej na najem lokali:

- lokal pierwszy o powierzchni całkowitej 16,28m2 z dostępem do kuchni, łazienki i korytarza;

- lokal drugi o powierzchni całkowitej 32,25m2 z dostępem do kuchni, łazienki i korytarza

ponieważ nie została złożona żadna oferta.

 

 Dyrektor CKiW w Andrychowie
Łukasz Dziedzic

 

 

                                                                                                                              

Andrychów, dnia  08 listopad 2010 r.

 

PRZETARG

Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy (pisemny) przeprowadzany w celu wyłonienia Najemców dwóch lokali  użytkowych położonych na I piętrze w Kinie BESKID w Andrychowie przy ul. Krakowskiej 132 - ustalenie miesięcznej stawki czynszowej na najem lokali:

- lokal pierwszy o powierzchni całkowitej 16,28m2 z dostępem do kuchni, łazienki i korytarza;
- lokal drugi o powierzchni całkowitej 32,25m2 z dostępem do kuchni, łazienki i korytarza.

Koszty energii i gazu Najemca będzie ponosił dodatkowo na podstawie refaktury.

Lokale mogą zostać przeznaczone przez Najemców wyłonionych w drodze przetargu wyłącznie na cele związane z prowadzeniem działalności kulturalnej i artystycznej bądź wspomagające taką działalność.

Stawka wywoławcza wynosi:

- lokal pierwszy 245,90 netto + 22%VAT= 300 zł brutto

- lokal drugi 450,82 netto + 22% VAT= 550 zł brutto

Przyjęty czynsz najmu lokalu płatny będzie z góry do 20 każdego miesiąca i podwyższany co roku przy zastosowaniu wskaźnika inflacji w roku poprzednim.

Adaptacja lokalu na cele zgodne z przeznaczeniem lokalu obciąża wyłonionego
w wyniku przetargu Najemcę, po ustaleniu zakresu robót i akceptacji tych prac przez właściciela obiektu.

Umowa najmu z wyłonionym w drodze przetargu Najemcą zawarta zostanie na okres oznaczony  3 lat z możliwością przedłużenia począwszy od dnia 1 grudnia 2010 roku. z zastosowaniem wzorca, z którym należy zapoznać się w Sekretariacie Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest złożenie w terminie do dnia
23 listopada 2010r. do godz. 1000 w sekretariacie Centrum Kultury
i Wypoczynku w Andrychowie przy ul. Krakowskiej 35 pisemnej oferty zawierającej:

 1. datę sporządzenia oferty,
 2. nazwę, siedzibę i dokładny adres oraz wszelkie inne dane identyfikujące Oferenta (NIP, REGON, numer wpisu do KRS bądź ewidencji działalności gospodarczej lub innych rejestrów),
 3. proponowaną wysokość czynszu najmu, nie niższą niż stawka wywoławcza,
 4. proponowany sposób wykorzystania lokalu mieszczący się w ramach przeznaczenia określonego powyżej,
 5. oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i ze szczegółowymi warunkami umowy zawartymi we wzorcu, o którym mowa powyżej, oraz  o ich akceptacji.

 

Do oferty winien być załączony aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji poświadczający prawidłowość reprezentacji Oferenta, a w przypadku działania Oferenta przez pełnomocnika – oryginał bądź notarialny odpis udzielonego pełnomocnictwa.  

Wszystkie wymagane dokumenty winny być złożone w zaklejonej kopercie
z napisem PRZETARG- LOKAL KINO.        

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 23 listopada 2010r. o godz. 1100 w siedzibie Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, ul. Krakowska 35.

Centrum zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty kierując się wysokością zaoferowanego czynszu najmu lokalu i biorąc pod uwagę atrakcyjność proponowanego sposobu wykorzystania lokalu z punktu widzenia statutowych zadań Centrum, a także prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty i bez podania przyczyny.

Wszelkie informacje oraz ustalenie terminu oględzin lokalu można uzyskać w dni powszednie pod numerem telefonu 033/8753945  w godz. 7.30 do 15.30.
Osoba do kontaktu z Oferentami –  Dyrektor Centrum Kultury i Wypoczynku
w Andrychowie mgr Łukasz Dziedzic.

 

Uwaga - wersja do wydruku - tutaj


Dyrektor
mgr Łukasz Dziedzic

 


 

 

Andrychów, 10.03.2010 r.

 

                                                                          
Rozstrzygnięcie przetargu

W dniu 10.03.2010 r. o godzinie 10.00 nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego ofertowego (pisemnego) w celu wyłonienia  najemcy  lokalu składającego się z pomieszczenia o powierzchni 101,41 m2 i pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 24 m2 położonego w budynku znajdującym się przy ulicy Krakowskiej 35 w Andrychowie - ustalenie miesięcznej stawki czynszowej za najem tego lokalu.

W/w przetarg wygrała oferta złożona przez:

DRINK- BAR „WIRAŻ”
Niemczyk Jacek
34-120 Andrychów
Sułkowice, ul. Beskidzka 1

Oferowana kwota czynszu najmu lokalu netto 1.250,- + 22% VAT = 1.525,- brutto

W w/w przetargu została złożona jedna oferta spełniająca warunki udziału w przetargu.

 

Dyrektor CKiW w Andrychowie
Łukasz Dziedzic

 


 

 

Andrychów, 23.02.2010 r.

PRZETARG

Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie ogłasza III przetarg nieograniczony  ofertowy  w  celu  wyłonienia  najemcy  lokalu składającego się z pomieszczenia o powierzchni 101,41 m2 i pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 24 m2 położonego w budynku znajdującym się przy ulicy Krakowskiej 35 w Andrychowie - ustalenie miesięcznej stawki czynszowej za najem tego lokalu.

 

Lokal jest przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, jest wyposażony w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną i w.c, oraz piec CO.

Stawka wywoławcza wynosi 1.200,00 zł + 22% VAT.

Oprócz czynszu najmu ( powiększonego o podatek VAT), Najemca wyłoniony w przetargu zobowiązany będzie ponosić opłaty z tytułu korzystania z energii elektrycznej, zużycia wody.
W okresie letnim (od 1 czerwca do 30 września) istnieje możliwość korzystania  z ogródka położonego obok wynajmowanego lokalu za odpłatnością 366,00 zł brutto za miesiąc.

Adaptacja lokalu dla potrzeb przyszłego Najemcy obciąża wyłonionego z przetargu użytkownika, po ustaleniu zakresu robót i akceptacji tych prac przez właściciela obiektu.
Lokal można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Dyrektorem Centrum Kultury i Wypoczynku pod nr tel. 033-875-39-45.
Pod wyżej podanym nr telefonu można również uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wynajmowanego lokalu.

Pisemną ofertę zawierającą proponowaną cenę należy złożyć w zamkniętej kopercie  w terminie do dnia 10.03.2010r. – godz. 900  w  sekretariacie  Centrum  Kultury  i  Wypoczynku w Andrychowie przy ul. Krakowskiej 35.

Wraz z ofertą należy złożyć:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

2) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego organu ZUS lub KRUS, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne  lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 200,00 złotych w kasie CKiW w Andrychowie do dnia 09.03.2010r. – godz. 1400.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet czynszu, pozostałym uczestnikom zostanie ono zwrócone w kasie CKiW w dniu 11.03.2010r. w godzinach od 800 do 1500.

Przetarg odbędzie się dnia 10.03.2010r. – godz. 1000 w budynku Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, ul. Krakowska 35.

CKiW zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Dyrektor  CKiW Andrychów
mgr Łukasz Dziedzic

 


 

Andrychów, 09.02.2010 r.

                                 
Unieważnienie przetargu

W dniu 09.02.2010 r. unieważniono przetarg nieograniczony ofertowy (pisemny) przeprowadzany w celu wyłonienia Najemcy lokalu składającego się z pomieszczenia o powierzchni 101,41 m2 i pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 24 m2 położonego w budynku znajdującym się przy ulicy Krakowskiej 35 w Andrychowie - ustalenie miesięcznej stawki czynszowej za najem tego lokalu.

W w/w postępowaniu nie została złożona żadna oferta.

 

Dyrektor CKiW w Andrychowie
Łukasz Dziedzic

 


 

Andrychów, 26.01.2010r.

PRZETARG

Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie ogłasza II przetarg nieograniczony ofertowy  w  celu  wyłonienia  najemcy  lokalu składającego się z pomieszczenia o powierzchni 101,41 m2 i pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 24 m2 położonego w budynku znajdującym się przy ulicy Krakowskiej 35 w Andrychowie - ustalenie miesięcznej stawki czynszowej za najem tego lokalu.

Lokal jest przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, jest wyposażony w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną i w.c, oraz piec CO.

Stawka wywoławcza wynosi 1.600,00 zł + 22% VAT.

Oprócz czynszu najmu ( powiększonego o podatek VAT), Najemca wyłoniony w przetargu zobowiązany będzie ponosić opłaty z tytułu korzystania z energii elektrycznej, zużycia wody.
W okresie letnim (od 1 czerwca do 30 września) istnieje możliwość korzystania  z ogródka położonego obok wynajmowanego lokalu za odpłatnością 366,00 zł brutto za miesiąc.

Adaptacja lokalu dla potrzeb przyszłego Najemcy obciąża wyłonionego z przetargu użytkownika, po ustaleniu zakresu robót i akceptacji tych prac przez właściciela obiektu.
Lokal można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Dyrektorem Centrum Kultury i Wypoczynku pod nr tel. 033-875-39-45.
Pod wyżej podanym nr telefonu można również uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wynajmowanego lokalu.

Pisemną ofertę zawierającą proponowaną cenę należy złożyć w zamkniętej kopercie  w terminie do dnia 09.02.2010r. – godz. 900  w  sekretariacie  Centrum  Kultury  i  Wypoczynku w Andrychowie przy ul. Krakowskiej 35.

Wraz z ofertą należy złożyć:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

2) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego organu ZUS lub KRUS, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne  lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 200,00 złotych w kasie CKiW w Andrychowie do dnia 08.02.2010r. – godz. 14.00.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet czynszu, pozostałym uczestnikom zostanie ono zwrócone w kasie CKiW w dniu 11.02.2010r. w godzinach od 800 do 1500.

Przetarg odbędzie się dnia 09.02.2010 r. – godz. 10.00 w budynku Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, ul. Krakowska 35.

CKiW zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

Dyrektor  CKiW Andrychów

mgr Łukasz Dziedzic

 


 

Andrychów, 12.01.2010 r.

                                                                          
Unieważnienie przetargu

W dniu 12.01.2010 r. unieważniono przetarg nieograniczony ofertowy (pisemny) przeprowadzany w celu wyłonienia Najemcy lokalu składającego się z pomieszczenia o powierzchni 101,41 m2 i pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 24 m2 położonego w budynku znajdującym się przy ulicy Krakowskiej 35 w Andrychowie - ustalenie miesięcznej stawki czynszowej za najem tego lokalu.

 

Dyrektor CKiW w Andrychowie

Łukasz Dziedzic

 


 

Andrychów, 23.12.2009r.

PRZETARG

Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy  w  celu  wyłonienia  najemcy  lokalu składającego się z pomieszczenia o powierzchni 101,41 m2 i pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 24 m2 położonego w budynku znajdującym się przy ulicy Krakowskiej 35 w Andrychowie - ustalenie miesięcznej stawki czynszowej za najem tego lokalu.

Lokal jest przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, jest wyposażony w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną i w.c, oraz piec CO.

Stawka wywoławcza wynosi 1.800,00 zł + 22% VAT.

Oprócz czynszu najmu ( powiększonego o podatek VAT), najemca wyłoniony w przetargu zobowiązany będzie ponosić opłaty z tytułu korzystania z energii elektrycznej, zużycia wody.
W okresie letnim (od 1 czerwca do 30 września) istnieje możliwość korzystania  z ogródka położonego obok wynajmowanego lokalu za odpłatnością 366,00 zł brutto za miesiąc.

Adaptacja lokalu dla potrzeb przyszłego najemcy obciąża wyłonionego z przetargu użytkownika, po ustaleniu zakresu robót i akceptacji tych prac przez właściciela obiektu.
Lokal można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Dyrektorem Centrum Kultury i Wypoczynku pod nr tel. 033-875-39-45.
Pod wyżej podanym nr telefonu można również uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wynajmowanego lokalu.

Pisemną ofertę zawierającą proponowaną cenę należy złożyć w terminie do dnia 12.01.2010r. – godz. 900  w  sekretariacie  Centrum  Kultury  i  Wypoczynku
w Andrychowie przy ul. Krakowskiej 35.
Wraz z ofertą należy złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 200,00 złotych w kasie CKiW w Andrychowie do dnia 11.01.2010r. – godz. 14.00.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet czynszu, pozostałym uczestnikom zostanie ono zwrócone w kasie CKiW w dniu 14.01.2010r. w godzinach od 800 do 1500.

Przetarg odbędzie się dnia 12.01.2010r. – godz. 10.00 w budynku Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, ul. Krakowska 35.

CKiW zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Dyrektor CKiW w Andrychowie
Łukasz Dziedzic

 

 


 

 

Andrychów, 21.12.2009 r.

                                                                     
Unieważnienie przetargu

W dniu 21.12.2009 r. unieważniono przetarg nieograniczony ofertowy (pisemny) przeprowadzany w celu wyłonienia Najemców dwóch lokali  użytkowych położonych na I piętrze w Kinie BESKID w Andrychowie przy ul. Krakowskiej 132 - ustalenie miesięcznej stawki czynszowej na najem lokali:

- lokal pierwszy o powierzchni całkowitej 16,28m2 z dostępem do kuchni, łazienki i korytarza;

- lokal drugi o powierzchni całkowitej 32,25m2 z dostępem do kuchni, łazienki i korytarza

ponieważ nie została złożona żadna oferta.

 

Dyrektor CKiW w Andrychowie
Łukasz Dziedzic

 

 


 

 

Andrychów, dnia  07 grudzień 2009 r.

PRZETARG

Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy (pisemny) przeprowadzany w celu wyłonienia Najemców dwóch lokali  użytkowych położonych na I piętrze w Kinie BESKID w Andrychowie przy ul. Krakowskiej 132 - ustalenie miesięcznej stawki czynszowej na najem lokali:

- lokal pierwszy o powierzchni całkowitej 16,28m2 z dostępem do kuchni, łazienki i korytarza;

- lokal drugi o powierzchni całkowitej 32,25m2 z dostępem do kuchni, łazienki i korytarza.

Koszty energii i gazu najemca będzie ponosił dodatkowo na podstawie refaktury.

Lokale mogą zostać przeznaczone przez Najemców wyłonionych w drodze przetargu wyłącznie na cele związane z prowadzeniem działalności kulturalnej i artystycznej bądź wspomagające taką działalność.

Stawka wywoławcza wynosi:

- lokal pierwszy 311,48 netto + 22% VAT= 380 zł brutto

- lokal drugi 508,20 netto + 22% VAT= 620 zł brutto

Przyjęty czynsz najmu lokalu płatny będzie z góry do 20 każdego miesiąca i podwyższany co roku przy zastosowaniu wskaźnika inflacji w roku poprzednim.

Adaptacja lokalu na cele zgodne z przeznaczeniem lokalu obciąża wyłonionego
w wyniku przetargu Najemcę, po ustaleniu zakresu robót i akceptacji tych prac przez właściciela obiektu.

Umowa najmu z wyłonionym w drodze przetargu Najemcą zawarta zostanie na okres oznaczony  3 lat z możliwością przedłużenia począwszy od dnia 01 stycznia 2010 roku. z zastosowaniem wzorca, z którym należy zapoznać się w Sekretariacie Centrum.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest złożenie w terminie do dnia
21 grudnia 2009r. do godz. 1000 w sekretariacie Centrum Kultury
i Wypoczynku w Andrychowie przy ul. Krakowskiej 35 pisemnej oferty zawierającej:

 1. datę sporządzenia oferty,
 2. nazwę, siedzibę i dokładny adres oraz wszelkie inne dane identyfikujące Oferenta (NIP, REGON, numer wpisu do KRS bądź ewidencji działalności gospodarczej lub innych rejestrów),
 3. proponowaną wysokość czynszu najmu, nie niższą niż stawka wywoławcza,
 4. proponowany sposób wykorzystania lokalu mieszczący się w ramach przeznaczenia określonego powyżej,
 5. oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i ze szczegółowymi warunkami umowy zawartymi we wzorcu, o którym mowa powyżej, oraz  o ich akceptacji.

 

Do oferty winien być załączony aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji poświadczający prawidłowość reprezentacji Oferenta, a w przypadku działania Oferenta przez pełnomocnika – oryginał bądź notarialny odpis udzielonego pełnomocnictwa.  

Wszystkie wymagane dokumenty winny być złożone w zaklejonej kopercie
z napisem PRZETARG- LOKAL KINO.        

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 21 grudnia 2009r. o godz. 1100 w siedzibie Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, ul. Krakowska 35.

Centrum zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty kierując się wysokością zaoferowanego czynszu najmu lokalu i biorąc pod uwagę atrakcyjność proponowanego sposobu wykorzystania lokalu z punktu widzenia statutowych zadań Centrum, a także prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty i bez podania przyczyny.

Wszelkie informacje oraz ustalenie terminu oględzin lokalu można uzyskać w dni powszednie pod numerem telefonu 033/8753945  w godz. 7.30 do 15.30.

Osoba do kontaktu z Oferentami –  Dyrektor Centrum Kultury i Wypoczynku
w Andrychowie mgr Łukasz Dziedzic.

Dyrektor
mgr Łukasz Dziedzic

 


 

 

Andrychów, 05.10.2009 r.

Rozstrzygnięcie przetargu

W dniu 05.10.2009 r. o godzinie 11.00 nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego ofertowego (pisemnego) w celu wyłonienia najemcy lokalu użytkowego w Kinie BESKID w Andrychowie przy ul. Krakowskiej 132 o powierzchni całkowitej 16,81 m2 w tym użytkowej 16,24 m2 (składającego się z dwóch pomieszczeń – pierwsze pomieszczenie o powierzchni całkowitej i użytkowej 14,7m2, drugie pomieszczenie o powierzchni całkowitej 2,11m2 i użytkowej 1,54m2) oraz ustalenia miesięcznej stawki czynszowej za najem tego lokalu.

 

W/w przetarg wygrała oferta złożona przez:

MEMO
Maciej Kudłacik
34-120 Andrychów
Roczyny, ul. Szkolna 47
Oferowana kwota czynszu najmu lokalu netto 250,- + 22% VAT = 305,00 brutto
Sposób wykorzystania lokalu :  studio nagrań dźwiękowych i muzycznych.

W w/w przetargu została złożona jedna oferta spełniająca warunki udziału w przetargu.

 

Dyrektor CKiW w Andrychowie
Łukasz Dziedzic

 


 

Andrychów, dnia  21 wrzesień 2009 r.

PRZETARG

Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy (pisemny) przeprowadzany w celu wyłonienia Najemcy lokalu  użytkowego położonego w Kinie BESKID w Andrychowie przy ul. Krakowskiej 132 o powierzchni całkowitej 16,81 m2 w tym użytkowej 16,24 m2 (składającego się z dwóch pomieszczeń – pierwsze pomieszczenie o powierzchni całkowitej i użytkowej 14,7m2, drugie pomieszczenie o powierzchni całkowitej 2,11m2 i użytkowej 1,54m2) oraz ustalenia miesięcznej stawki czynszowej za najem tego lokalu.

Lokal może zostać przeznaczony przez Najemcę wyłonionego w drodze przetargu wyłącznie na cele związane z prowadzeniem działalności kulturalnej i artystycznej bądź wspomagające taką działalność.

Stawka wywoławcza wynosi 200,00 + 22% VAT. Przyjęty czynsz najmu lokalu płatny będzie z góry do 20 każdego miesiąca i podwyższany co roku przy zastosowaniu wskaźnika inflacji w roku poprzednim, po raz pierwszy po upływie 6 miesięcy trwania najmu.

Adaptacja lokalu na cele zgodne z przeznaczeniem lokalu obciąża wyłonionego w wyniku przetargu Najemcę, po ustaleniu zakresu robót i akceptacji tych prac przez właściciela obiektu.

Umowa najmu z wyłonionym w drodze przetargu Najemcą zawarta zostanie na czas oznaczony jeden rok począwszy od dnia 6 października br. z zastosowaniem wzorca, z którym należy zapoznać się w Sekretariacie Centrum.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest złożenie w terminie do dnia
5 października 2009r. do godz. 1000 w sekretariacie Centrum Kultury
i Wypoczynku w Andrychowie przy ul. Krakowskiej 35 pisemnej oferty zawierającej:

 1. datę sporządzenia oferty,
 2. nazwę, siedzibę i dokładny adres oraz wszelkie inne dane identyfikujące Oferenta (NIP, REGON, numer wpisu do KRS bądź ewidencji działalności gospodarczej lub innych rejestrów),
 3. proponowaną wysokość czynszu najmu, nie niższą niż stawka wywoławcza,
 4. proponowany sposób wykorzystania lokalu mieszczący się w ramach przeznaczenia określonego powyżej,
 5. oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i ze szczegółowymi warunkami umowy zawartymi we wzorcu, o którym mowa powyżej, oraz  o ich akceptacji.

 

Do oferty winien być załączony aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji poświadczający prawidłowość reprezentacji Oferenta, a w przypadku działania Oferenta przez pełnomocnika – oryginał bądź notarialny odpis udzielonego pełnomocnictwa.  

Wszystkie wymagane dokumenty winny być złożone w zaklejonej kopercie
z napisem PRZETARG.        

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 5 października 2009r. o godz. 11.00 w siedzibie Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, ul. Krakowska 35.

Centrum zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty kierując się wysokością zaoferowanego czynszu najmu lokalu i biorąc pod uwagę atrakcyjność proponowanego sposobu wykorzystania lokalu z punktu widzenia statutowych zadań Centrum, a także prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty i bez podania przyczyny.

Wszelkie informacje oraz ustalenie terminu oględzin lokalu można uzyskać w dni powszednie pod numerem telefonu 033/8753945  w godz. 7.30 do 15.30.

Osoba do kontaktu z Oferentami –  Dyrektor Centrum Kultury i Wypoczynku
w Andrychowie mgr Łukasz Dziedzic.

                                                 
Dyrektor
mgr Łukasz Dziedzic


 

Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie (C) 2010