Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajdą Państwo tutaj

 

 

 

 

Mecenasi Kultury

 

Wiejski Dom Kultury w Targanicach działające przy Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie zapraszają do udziału w Konkursie Literackim z okazji obchodów Roku Jana Pawła II

Wersja do wydruku - kliknij - pobierz

I. CELE KONKURSU

- aktywne włączenie dzieci i młodzieży z Targanic w obchody Roku Jana Pawła II – patrona Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Targanicach.

- prezentacja możliwości twórczych dzieci,

- kształtowanie wyobraźni poetyckiej,

- promowanie talentów poetyckich,

- rozwijanie umiejętności literackich, ze wskazaniem na poprawność stylistyczną i językową utworu.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Tematy Konkursu: „Dłonie są krajobrazem serca” lub „Jak można kochać Boga, który jest niewidzialny, nie kochając człowieka, który jest obok nas?”

2. Każdy uczestnik Konkursu przygotowuje jeden wiersz poświęcony wybranej myśli Jana Pawła II.

3. Utwór powinien zawierać na odwrocie następujące dane: imię i nazwisko autora, klasa.

4. Ilość uczestników Konkursu jest nieograniczona.

5. Prace poetyckie – wiersze powinny być przekazane do Organizatora w formie papierowej w dwóch egzemplarzach.

6. Prace powinny być napisane samodzielnie.

7. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie zgłoszenia oraz wiersza, który nigdzie wcześniej nie był publikowany i nagradzany, do WDK w Targanicach.

8. Organizator powoła Komisję Konkursową, która oceni zgłoszone wiersze.

9. Komisji przysługuje prawo interpretacji niniejszego Regulaminu oraz prawo rozstrzygania spraw, które nie zostały w nim uregulowane.

10. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:

I grupa: kl. I – III szkoła podstawowa

II grupa: kl. IV – VI szkoła podstawowa

III grupa: kl. I – III gimnazjum.

III. TERMIN KONKURSU

Termin nadsyłania wierszy wraz z wypełnionymi kartami zgłoszeń upływa 9 października 2015 roku. Wiersze prosimy składać w Wiejskim Domu Kultury w Targanicach w dniach 5 – 9 października w godzinach otwarcia placówki.

Dodatkowych informacji udziela instruktor Wiejskiego Domu Kultury w Targanicach,
tel.: 33 875 12 25.

IV. KRYTERIA OCENY

Specjalnie powołane Jury zwróci szczególną uwagę na:

- zgodność pracy z tematem,

- oryginalność wiersza i jego budowy,

- bogactwo języka i środków poetyckich,

- autentyczność,

- walory twórcze.

V. NAGRODY

W każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną nagrody. Jury zastrzega sobie prawo do przydziału nagród i wyróżnień według własnego uznania. Decyzje Jury są ostateczne.

 

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 16 października 2015 r.

Dyplomy, nagrody i wyróżnienia zostaną dostarczone laureatom

przez Organizatora w terminie do 23 października 2015 r.

VI. UWAGI KOŃCOWE

1. Do kart zgłoszeń należy dopiąć oddawane wiersze.

2. Prace zgłoszone do Konkursu zostają w dokumentacji Organizatora.

3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzaniem Konkursu, w szczególności wyłanianiem zwycięzców i przyznawaniem nagród, jak również w celach statystycznych i marketingowych.

4. Przekazanie praw: osoby biorące udział w Konkursie, przesyłając prace zgodnie z Regulaminem, udzielają Organizatorowi prawa do korzystania z pracy konkursowej w zakresie działań marketingowych i promocyjnych oraz innych (np. zorganizowania wystawy nagrodzonych prac lub wieczorku literackiego opartego na utworach zgłoszonych do Konkursu).

ZAPRASZAMY ZAINTERESOWANYCH

DO UDZIAŁU W KONKURSIE!